All galleries

One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" , 130 View

คอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-เชียงราย วันที่ 24-25 ก.ค. 2558

คอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-เชียงราย , 102 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนโล๊ะป่าห้า อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 26 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 83 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 25 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 66 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 3 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 94 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 11 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 114 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนป่ายาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 29 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 104 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนบ้านแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา วันที่ 9 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 107 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 3 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 74 View

Privacy Notice Privacy Notice