All galleries

One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" , 339 View

คอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-เชียงราย วันที่ 24-25 ก.ค. 2558

คอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-เชียงราย , 272 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนโล๊ะป่าห้า อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 26 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 228 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 25 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 255 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 3 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 322 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 11 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 333 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนป่ายาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 29 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 381 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนบ้านแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา วันที่ 9 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 320 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 3 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 202 View

มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนหนองยาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 5 ก.ค. 2556

กรีนวิงเพื่อการศึกษา,ห้องสมุดกรีนวิง 10โรงเรียน , 198 View

Privacy Notice Privacy Notice