กรีนวิงมอบอาคารที่พักรถโดยสารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

กรีนวิง มอบที่พักรถโดยสาร และป้ายที่พักรถโดยสารให้จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2546-2564)

Privacy Notice Privacy Notice