กรีนวิงสนับสนุนทุนและของรางวัลในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

Last updated: 2022-01-10  |  234 View  |  กรีนวิงเพื่อการศึกษา

กรีนวิง สนับสนุนกิจกรรมให้กับส่วนงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Privacy Notice Privacy Notice