มอบที่พักรถโดยสารให้กับจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2548

Last updated: 2021-11-22  |  177 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 หลัง ได้แก่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล3 และหน้า สภ.อ.ดอกคำใต้ มูลค่า 210,000 บาท โดยมีผู้แทนส่วนราชการและส่วนงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

Privacy Notice Privacy Notice