มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2546

Last updated: 2021-11-22  |  175 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา มูลค่า 200,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

Privacy Notice Privacy Notice