มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559

Last updated: 2021-11-22  |  195 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา มูลค่า 400,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

Privacy Notice Privacy Notice