มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2550

Last updated: 2021-11-22  |  175 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลค่า 586,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

Privacy Notice Privacy Notice