One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

กรีนวิง ร่วมกับ ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมจัดโครงการ One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับน้องๆ นักศึกษาสายงานช่าง ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

Related album

No Related album
Privacy Notice Privacy Notice