คอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-เชียงราย วันที่ 24-25 ก.ค. 2558

คีตศิลป์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมต่อผู้คน ให้เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นผ่านบทเพลง กรีนวิง จึงได้จัดกิจกรรม คอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น-เชียงราย โดยมุ่งหวังให้คนในท้องถิ่นได้มีประสบการณ์ทางศิลปะรูปแบบใหม่ และเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

Related album

No Related album
Privacy Notice Privacy Notice